مسئول فنی: دکتر علی اشکان شاهی پور  
 
 
 
 
سوپروایزر: سعید نادر محمد
 
 
 
 
 مسیر دستیابی : طبقه همکف

تلفن داخلی:220 ی


 

در دنیای پزشکی امروز آزمایشگاه در تشخیص،تائید آن وپیگیری درمان کمک شایانی به تشخیص و درمان مینماید.در عملکرد آزمایشگاه 3 عنصر کارکنان ماهر و مجرب ، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی به روز وکارآمد و فضای کار مناسب، کلیدی و اساسی میباشند . 

آزمایشگاه بیمارستان سوانح و سوختگی و ترمیمی ولایت از زمان راه اندازی تاکنون باهدف انجام هرچه بیشتر و باکیفیت تر خدمات آزمایشگاهی در خدمت بیماران بستری و مراجعان سرپایی میباشد.آزمایشگاه بیمارستان ولایت درحال حاضر با انجام برنامه کنترل کیفی و مستندسازی طبق ضوابط آزمایشگاه مرجع سلامت و پیاده سازی اعتباربخشی وطرح تحول سلامت سعی و تلاش خود را در ارائه هرچه بهتر و صحیح تر خدمات سلامت به مراجعه کنندگان (بستری و سرپایی) می نماید.

این واحد بیمارستانی درحال حاضر دارای بخشهای فعال زیرمیباشد:

- پذیرش ، جوابدهی ونمونه برداری

- بخش بیوشیمی و سرولوژی

- بخش هماتولوژی و انعقاد

- بخش هورمون شناسی

- بخش آزمایشات ادرار ومدفوع

- بخش میکروبشناسی

- بانک خون

- و درراستای طرح تحول سلامت آزمایشات پاتولوژی و تخصصی که در واحدانجام نمی گیرد به آزمایشگاه مرجع استان و بیمارستان پورسینا ارجاع می گردد.

تجهیزات موجود :

- دستگاه انجام آزمایشات بیوشیمی Furuno CA-180

- دستگاه انجام آزمایشات هماتولوژی Mindray BC-3000PLUS

- دستگاه اندازه گیری گازهای خونی Blood Gas- Optima

- دستگاه اندازه گیری الکترولیتهای خون Caretium

- دستگاه Elisa Reader-Awareness   جهت اندازه گیری هورمونهای خون

- تجهیزات استریلیزاسیون مانند اتوکلاو- فور و انکوباتور

- تجهیزات پایه مثل میکروسکوپ، سانتریفوژ،فتومتر،بن ماری جوش و 37درجه ، سروفیوژ، سمپلر ها با مقادیرمختلف ، پی پت ها و ظروف حجمی اندازه گیری و........

  کارکنان :

تمام کارکنان آزمایشگاه بیمارستان ولایت ، دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی بوده و دارای سابقه و مهارت در انجام آزمایش های مختلف میباشند که در طول سال ملزم به گذراندن دوره های آموزشی در زمینه های مختلف میباشند.

فضای کار :

این واحد در طبقه همکف بیمارستان واقع بوده که دارای 2 اتاق کارفنی و یک اطاق مسئول آزمایشگاه و فضای انبار و شستشو میباشد .

فناوری اطلاعات :

آزمایشگاه به مانند بخشهای دیگربیمارستان به سیستم HIS متصل بوده و از این سیستم جهت ورود و خروج اطلاعات استفاده مینماید.

 

 


            
 
    
 
 
          
 

 

                                                                                                                                                     

 
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400
آرشیو
آرشیو

آخرین اخبار