برای دیدن لیست کارگاههای آموزشی کلیک فرمائید
 
 
 

اعضای تیم ایمنی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ولایت 
 
 
 
 
اعضای تیم ارزیابی داخلی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ولایت 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400