نام و نام خانوادگی :مریم عدل شعار

تحصیلات : کارشناس ارشد پرستاری
 
سمت : سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ولایت
 
مسیر دسترسی : صبقه اول،داخل بخش جراحی فک و صورت،قسمت سالن آموزش،دفتر سوپروایزر آموزشی سلامت
 
تلفن : 33368860-013 داخلی : 261

 

شرح وظایف پست سازمانی سوپروایزر آموزشی

 

سوپروایزر آموزشی، پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری مامائی مرکز آموزشی – درمانی، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی برفرایند پرستاری واستاندارد های مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1-تعیین اهداف آموزشی

2- تعیین نیازهای آموزشی رده های مختلف پرسنل پرستاری  وپرسنل جدیدالورود

3-اولویت بندی نیازهای آموزشی

4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5-اجرای برنامه های آموزشی باهمکاری ومشارکت سایر گروه ها

6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخشهای مرتبط

7- هماهنگی دراجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری

8- پیشنهاد و تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

9- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

10- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل کلاسهای آموزشی مستمر و مدون برابر برنامه جامع آموزشی واحدهای ذیربط

11-پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

12-همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

13- همکاری و هماهنگی با سوپر وایزر بالینی وکنترل عفونت در امر آموزش

14-همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان درجهت ارتقاء سطح آموزش

15- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس، جزوه ، پمفلت و...)

16- همکاری و مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی

17- هدایت و آموزش کارکنان درراستای:

الف- حسابرسی کیفی خدمات پرستاری

ب- ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه خدمات

18- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

19- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلمها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان

20- ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

21- کنترل و نظارت بر آموزشهای انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

22- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

23- ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده

24- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رد ه های مختلف پرستاری در شیفتهای مختلف در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش

25- مشارکت درکمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

26-شرکت درکلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 

آخرین بروز رسانی : 23 فروردین 1401
آرشیو
آرشیو

آخرین اخبار